Přeskočit na obsah

Soutěž o obraz – podmínky soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ APLIKACE (dále jen “Aplikace Pravidla”)

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je společnost Michaela Němcová, Svojšín 119, Stříbro, 349 01, IČO: 73703184, (dále jen ” Pořadatel “).
  2. Aplikace je hra o 1 originální energetický obraz osobní tvorby pořadatele.
  3. Termín a místo konání soutěže: Soutěž od zveřejnění soutěžního příspěvku dne 12. 7. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. 
  4. Soutěžící: Soutěžící sdílejí určený HTML odkaz, čímž se načítá počet těchto sdílení. 
  5. Účast v soutěži a určení výherce: Soutěž bude zahájena 12.7.2022 a ukončena dne 8. srpna 2022 v 23:59. Vyhlášení proběhne 10..8.2022 formou zveřejnění na stránkách webu ArtOfSoul.cz na tomto odkazu a ve článku o výhře.
  6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva: Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  7. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Výherci souhlasí s fotoreportáží z předání poukazů.  
  8. Facebookové stránky jsou stránka https://www.facebook.com/
  9. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a plní podmínky účasti v Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách Aplikace.
  10. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 6 těchto pravidel (dále jen ” Registrační údaje “).
  11. Výherce: Účastník, který v Aplikaci získá buď nejvyšší počet sdílení určeného odkazu.
  12. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka nejpozději do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  13. Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adresa na facebookovém profilu Účastníka.
 2. Všeobecná ustanovení
  1. Po kliknutí na uvedený odkaz zeleného tlačítka  v soutěžním formuláři a vložení svého jméno a emailu Vám ukážeme osobní unikátní odkaz, který následně můžete sdílet ve všech sociálních sítích či rozeslat přátelům emailem. 
  2. Každý kdo následně na tento Váš osobní odkaz klikne bude zaznamenán a Vy získáte jeden bod. Nejvyšší počet kliknutí získá nejvíce bodů a vyhraje můj světelný obraz.
  3. Účastník nemůže hrát znovu.
  4. Účastník bude o případném získání Výhry informování elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedeno ve svém osobním facebookovém profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  5. Z Aplikace jsou vyloučené osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadatelům či ke společnosti podílejícím se na zajištění této aplikace včetně všech společností, jež jsou součástí stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  6. Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří vyhovují vhodným způsobem těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  7. Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u kterého je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jednou pod pozměněnou identitou.
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změny podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebudou mít v příslušnosti dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům před náhradním způsobem; dále si Pořadatel záležitost řeší právo konečného rozhodnutí ve všech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikace ukončit.
  9. Výhry v této aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné použít vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  10. Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailových adres Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na příslušném poskytovateli služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronických emailových zpráv Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
  12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  13. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že podle celkového úhrnu cen jednotlivého výherce z období soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, je třeba splnit daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  14. Správa Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátora.
 3. Reklamace v rámci Aplikace
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese michaela@artofsoul.cz,
  2. Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Aplikaci každý Účastník:
 1. a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. C. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
 2. b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovatelé, v souladu se zák. C. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadatelé v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jména, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň zároveň svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k ​​výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li-li jednání správcem nebo zpracovatelem porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména.
 3. c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podoby, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby, jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předávání Výhry ( dále jen ” snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a ke všem obvyklým způsobům, s následnou úpravou jako jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného , časového, množstevního a územního omezení, a může její kdykoli odvolat.
 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
  1. Účast v soutěži souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen “údaje”) do databáze organizátora a zadavatele s názvem Michaela Němcová, se sídlem: Svojšín 119, Stříbro, 349 01, IČO: 73703184, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěží a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. C. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společnosti se můžete obrátit na Společnost.
  2. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálů zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořízeny a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
  3. Žádost o výmaz osobních údajů: Účastník aplikace má právo požádat Pořadatele a Koordinátora o výmazu osobních údajů, a to kdykoli od jejich poskytnutí. Účastník tak může učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel a Koordinátor je povinen osobní údaje Účastníka vymazat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikací. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace aplikace za jedinou úplnou a konečnou.
  2. Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikacích. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci podporuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do Aplikace potvrzuje, že se plně podporuje tato Pravidly, jimž porozuměl a s nimi.
  4. Pořadatel si právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na webu pořadatele https://artofsoul.cz/ , neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v Pravidlech uvedených, má to být zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jím vázán.
  5. Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěží.
  8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
  9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  10. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je: Svojšín 119, Stříbro, 349 01, IČO: 73703184,, adresa elektronické pošty michaela@artofsoul.cz telefon +420 722 221 143
  11. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.
  12. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Za soutěž Michaela Němcová dne 12.7. 2022